Utveckla mer agila team och arbetssätt

Behovet av snabb förändring och anpassningsbarhet på grund av förändrade förutsättningar har aldrig varit så viktiga för företag som nu. En snabb anpassning kräver nya sätt att arbeta och gäller alla delar av verksamheten, inte minst i arbetet med att utveckla digitala produkter och tjänster som är centrala för framtidens affär.

Hjälp att upprätta ett agilt arbetssätt

På Esatto har vi agila coacher som kan ge stöttning i skiftet från ett mer sekventiellt arbetssätt (vattenfallsmodellen) till agila metoder.

Vad vi kan stötta i:

 • hur man kan organisera och strukturera era nya eller befintliga team
 • att coacha medarbetare (grupputveckling, agilt mindset, agilt ledarskap, beteendepåverkan i agila team mm.)
 • hur man kan arbeta med målsättning (till exempel med OKR’s)
 • hur man effektivt kan använder agila mötenstrukturer (planering, demo, retron och hur man jobbar med produkt-backlog mm.)
 • hur man implementerar och får värde och nytta från Scrum/Kanban
 • utveckling av kompetens i teamen genom olika workshops (till exempel hur man använder Kanban på bästa sätt eller hur man skapar bra arbetsflöden)
 • hur man implementerar förändring i en organisation och följer upp effekterna av förändrade arbetssätt
 • att förstå skillnaden mellan olika roller inom agila ramverk (som Scrum Master, Produktägare etc.) och hur man kan samarbeta mellan dem

Vi kan stötta dig som:

 • har en taktiskt och operativ roll och vill få till ett mer agilt arbtessätt (t.ex. som Produktägare, Project lead eller Scrum Master. Kanske arbetar du med produktinvolvering eller med product mission).
 • har till uppgift och som mål att förbättra arbetet med agila team och agila arbetssätt generellt i er organisation. Kanske arbetar du med produktinvolvering eller Product mission.

Agil coach eller agil mentor?

Vi kan stötta er på olika sätt beroende på era egna resurser och behov.

Agil coach
När vi hjälper organisationer i rollen som agil coach arbetar vi med en plan för förändrade arbetssätt, men vi är också involverade i implementeringen av det nya arbetssättet. Vi är engagerade i hela processen från start till slut och arbetar nära era team och andra berörda parter, för att kunna stötta i vardagen och säkerställa att vi når de mål och resultat vi strävar efter.

Agil mentor
Vi kan även stötta i rollen som agil mentor där vi genom återkommande möten, avstämningar, rekommendationer och feedbackloopar guidar och stöttar ansvarig person i er organisation att genomföra förändringen. Vi stöttar i frågor och tips som:

 • Hur du kan sätta upp ditt agila team
 • Verktyg och metoder
 • Typiska hinder och utmaningar du kan stöta på, samt hur du kan hantera eller undvika dem
 • Realistiska förväntningar och mål
 • Uppföljning av resultat och progress

Hur vi arbetar

Våra rekommendationer om vad som ska göras och hur vi ska göra det baseras på er organisations förutsättningar. Grunden i vår process är tre delar:

Förstå behov och förutsättningar

Genom intervjuer, enkäter och/eller workshops med team och ansvariga ledare i er organisation får vi insikter om hur ni arbetar idag och vilka förutsättningar som finns i arbetet framåt. Insikterna ligger till grund för förslag på nästa steg i arbetet:

 • Vilka förändringar ser vi är nödvändiga (finns motstånd, eller hinder?)
 • Hur kan vi arbeta för att på bästa sätt driva igenom förändringarna
 • Vad rekommenderar vi att ni gör själva (hur kan vi stötta)
 • Mer detaljerat förslag på process och tidplan framåt.

Definera (förslag på förändring och förbättring)

Tillsammans med er arbetar vi fram en toolbox för arbetet framåt. Toolboxen skapas utifrån insikter vi fått i första steget ”förstå” och består av:

 • Mål (och hur vi följer upp målen)
 • Verktyg
 • Mötesstrukturer för teamen
 • Utbildningsinsatser
 • Teamutveckling

Genomföra (Genomförande av förändring)

I denna fas arbetar vi operativt med att genomföra förändringen med toolboxen som grund. Vi agerar antingen som agil coach eller agil mentor med mål att implementera de förändrade arbetssätten.


Agil coach

Vi hjälper till att bygga och strukturera ert ways of working genom att coacha människor, team och ledare i organisationen i förändrade arbetssätt. Arbete sker i tätt samarbete med er.

Agil mentor

Vi stöttar era anställda (till exempel Scrum Masters, projektledare och produktägare) i utvecklingen av deras roll som agila ledare.

Fördelen med ett agilt arbetssätt

Ett agilt arbetssätt har många fördelar. Agila metoder:

 • lägger vikt på flexibilitet, samarbete och kundnöjdhet
 • hjälper team att snabbt anpassa sig till förändringar i projektkrav, prioriterar och levererar värdefulla funktioner och förbättrar kontinuerligt processerna
 • främjar öppen kommunikation och förkortar feedbackloopar
 • möjliggör för team att leverera högkvalitativa, användarcentriska produkter på ett effektivt sätt
 • hjälper till att bygga en kultur med förtroende, transparens och ansvarsskyldighet vilket leder till högre engagemang och motivation bland medarbetarna.

Sammanfattningsvis kan man säga att ett agilt arbetssätt hjälper organisationen att snabbt leverera värde till kunden, bevara konkurrenskraften och driva innovation.

Section type SanityImageSection not supported
Vill du veta mer? Kontakta Björn
Björn Sundqvist
Affärsutvecklare
es.ottase@tsivqdnus.nrojb