Agilt arbetssätt och mer agila team

Nu är det viktigare än någonsin för organisationer att snabbt kunna ställa om och anpassa sig efter förändrade förutsättningar. Det kräver nya sätt att arbeta och gäller alla delar av verksamheten – inte minst i utvecklingen av digitala produkter och tjänster. Vi guidar dig och din organisation till ett mer agilt arbetssätt.

Något du funderar på?

Fördelar med ett agilt arbetssätt

Ett agilt arbetssätt och agila metoder har många fördelar. Några exempel är att de:

 • lägger vikt på flexibilitet, samarbete och kundnöjdhet
 • hjälper team att snabbt anpassa sig till förändringar i projektkrav, att prioritera och leverera värdefulla funktioner och förbättra processer kontinuerligt
 • främjar öppen kommunikation och förkortar feedbackloopar
 • möjliggör för team att leverera högkvalitativa, användarcentrerade produkter på ett effektivt sätt
 • hjälper till att bygga en kultur med förtroende, transparens och ansvarsskyldighet, vilket leder till högre engagemang och motivation bland medarbetarna.

Sammanfattningsvis kan man säga att ett agilt arbetssätt hjälper din organisation att snabbt leverera värde till kunder, bevara konkurrenskraften och driva innovation.

Vi hjälper er att bli mer agila

Esattos agila coacher kan hjälpa er i skiftet från ett mer sekventiellt arbetssätt (vattenfallsmodellen) till agila metoder.

Vi kan stötta i att:

 • organisera och strukturera nya eller befintliga team
 • coacha medarbetare (grupputveckling, agilt mindset, agilt ledarskap, beteendepåverkan i agila team med mera)
 • arbeta med målsättning ­– till exempel mål och nyckelresultat (OKR:er)
 • använda agila mötesstrukturer (planering, demo, retron) och produkt-backlog
 • implementera och skapa värde och nytta genom Scrum/Kanban
 • utveckla teamkompetens genom workshops (om exempelvis hur Kanban används på bästa sätt eller hur man skapar bra arbetsflöden)
 • implementera förändring i organisationen och följa upp effekterna den
 • förstå skillnaden mellan olika roller inom agila ramverk och hur de kan samarbeta

Vi kan stötta dig som:

 • har en taktiskt och operativ roll och vill få till ett mer agilt arbetssätt. Kanske är du produktägare, projektledare eller scrum master – kanske arbetar du med produktinvolvering eller product mission.
 • har till uppgift och som mål att förbättra arbetet med agila team och agila arbetssätt generellt i er organisation

Agil coach eller agil mentor?

Beroende på era resurser och behov, kan vi hitta olika sätt att stötta i en agil omställning:

Agil coach
I rollen som agil coach gör vi en plan för att skapa nya arbetssätt och deltar i implementeringen av det. Vi finns vid er sida under hela processen! Vi arbetar nära era team och andra berörda parter, för att kunna stötta i vardagen och säkerställa att vi når uppsatta mål och resultat.

Agil mentor
I rollen som agil mentor stöttar vi genom återkommande möten, avstämningar, rekommendationer och feedbackloopar. Vi guidar den person i er organisation som är ansvarig för att genomföra förändringen och finns tillhands i frågor som:

 • uppsättning av agila team
 • verktyg och metoder
 • typiska hinder och utmaningar – och hur de kan undvikas eller hanteras
 • realistiska förväntningar och mål
 • uppföljning av resultat och progress

Så arbetar vi

Våra rekommendationer om vad som ska göras och hur, baseras på er organisations förutsättningar. Grunden i vår process är tre delar:

Förstå behov och förutsättningar

Genom intervjuer, enkäter och/eller workshops med team och ansvariga ledare i er organisation skapar vi insikter om hur ni arbetar idag och vilka förutsättningar som finns i arbetet framåt. Insikterna ligger till grund för förslag på nästa steg i arbetet:

 • vilka förändringar ser vi är nödvändiga (finns motstånd eller hinder?)
 • hur vi kan arbeta för att på bästa sätt driva igenom förändringarna
 • rekommendationer om vad ni kan göra själva (med vår stöttning)
 • mer detaljerat förslag på process och tidplan framåt

Förslag på förändring och förbättring

Utifrån de insikter vi skapat arbetar vi tillsammans med er fram en toolbox för arbetet framåt. Toolboxen består av:

 • mål och måluppföljning
 • verktyg
 • mötesstrukturer för teamen
 • utbildningsinsatser
 • teamutveckling

Genomförande av förändring

I denna fas arbetar vi operativt med att genomföra förändringen med toolboxen som grund. Vi agerar som antingen agil coach eller agil mentor, med målet att implementera de förändrade arbetssätten.

Kan du inte få nog av agilt?

Missa inte vår serie med tema leda agilt på Esattos Play-kanal:

Hur leder vi i en komplex värld?

Hur vi blir mer agila och tar rätt beslut inom verksamheten?

Är det dags att sluta med budget?

Redo att bli mer agila? Hör av dig till oss!
Björn Sundqvist
Affärsutvecklare
es.ottase@tsivqdnus.nrojb