Datadrivna insikter och arbetssätt

Måluppsättning

Grunden i ett datadrivet arbetssätt är tydliga och mätbara mål. Därför tar vi tillsammans med kunden fram ett KPI-ramverk som utgår från företagets affärs- och verksamhetsmål. Med hjälp av KPI-ramverket vet vi sedan vad som behöver spåras, vilka mätetal vi vill visualisera samt vilka mål vi vill optimera mot.

Spårningsuppsättning

Hur vet vi om vi lyckats? Har vi nått målen? Att utveckla nya funktioner till en webbplats är en investering som bör följas upp med data på hur webben faktiskt används. Därmed behövs spårning på plats för att kunna följa upp beteendet. Likaväl är spårning av viktiga funktioner ett krav för att kunna fortsätta utveckla din sajt på ett datadrivet sätt. Vi definierar målen tillsammans med er och sätter upp spårning enligt önskemål. Därefter fortsätter ett kontinuerligt arbete med att följa upp hur webben presterar och utifrån data ger vi rekommendationer för förbättringar.

Datavisualisering

Vi på Esatto tycker att det är viktigt att data är lätt att ta till sig och förstå. Datavisualisering är därför ett utmärkt verktyg att använda för att omvandla stora och komplexa datamängder till lätthanterliga insikter. På så sätt kan vi etablera ett datadrivet arbetssätt och bidra till att det på ett enkelt sätt går att följa och utvärdera KPI:er och mål. Det ger oss även möjligheten att samla data från olika källor på ett och samma ställe för att maximera tillgängligheten och sänka trösklarna.

Löpande analys och insikter

I detta löpande arbete stöttar vi kunden med att i insamlad data hitta insikter som kan användas för att utveckla och förbättra kundens digitala produkter och tjänster. Vi tittar på övergripande användarbeteenden såväl som specifika funktioner och kampanjer. Med data som utgångspunkt identifierar vi vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. 

Optimering (A/B-tester)

Vilka är bättre lämpade att bedöma en funktion än de som faktiskt använder den? Ett hypotesdrivet arbetssätt uppmuntrar till att i ett tidigt skede testa nya idéer och funktioner på användarna. Här kan vi stötta med infrastrukturen samt arbetet med att skapa hypoteser, sätta upp A/B-testerna, analysera och presentera resultaten. Med ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med A/B-tester kan man iterera och optimera den digitala produkten eller tjänsten mot uppsatta mål.

Analys och SEO audit

Är det dags att ta tempen på din webb? Hur ligger vi till egentligen? Var kommer trafiken från och vad händer sen? Vi utvärderar din webbplats ur SEO och analysperspektiv och kommer med insikter och rekommendationer om förbättringar. En genomlysning av den nuvarande webbplatsen ger oss en nulägesbild och fungerar som referenspunkt för utvecklingen och förbättringsarbetet.

Tillbaka till vårt utbud inom användarupplevelser